0

Your Cart is Empty

May 04, 2021

Nft su kriptografski tokeni koji predstavljaju vlasništvo nad digitalnim retkim dobrima, kao što je digitalna umetnost ili kolekcionarski predmeti.

Fungibility ili zamenljivost, u ekonomiji je karakteristika dobara ili robe gde je svaka individualna stvar zamenljiva i ne može se razlikovati jedna od druge.

Fiat valuta, kao što je USD je dobar primer nečega sto je zamenljivo.

Da bi smo bolje razumeli navešćemo jednostavan primer: ako Alisa ima novčanicu od 5 dolara i Bob ima novčanicu od 5 dolara, ona može da zameni svoju novčanicu za Bobovu bez lošeg efekta na nju ili onoga sa kim je razmenila tu novčanicu.

Na drugu stranu, njena omiljena sličica bejzbol igrača je dobar primer nečega nezamenljivog.

Svaka sličica je tretirana kao kolekcionarska stvar i ima individualna svojstva.

Sličica jednog igrača uglavnom nema istu vrednost kao sličica drugog igrača.

Povrh svega, čak I kada posmatramo dve identične sličice, drugi faktori utiču na vrednost.

Svojstva NFT

S obzirom da se radi o posebnim tokenima, oni imaju dosta svojih prednosti I važno je znati svako njihovo svojstvo.

-Unikatnost – svaki token je poseban za sebe i ne može se zameniti ni sa jednim drugim tokenom.

-Svaki NFT ima drugačija svojstva koja su uglavnom skladištena u meta prostoru podataka tokena.

-Dokazivo retki - ograničen broj kopija..

-Većina NFT-a ne može da se deli u manje frakcije.

-Nft garantuju vlasništvo imovine

-Lako se transferuju

-Otporni su na prevare


ERC-20, ERC-721 I ERC-1155 STANDARDI NA ETH

 

ERC-20 - standard za kreiranje zamenljivih tokenana Ethereum blokčejnu. Neki od primera su stable coini kao USDT ili DAI ili DeFi tokeni - LEND, VIFI, SNX i UNI. ERC-20 dozvoljava kreiranje fungible tokena tako da se svi tokeni malopre pomenuti uopšte ne razlikuju i nije bitno da li USDT dobije mood prijatelja ili iz jedne od menjačnica, vrednost svakog tokena je uvek ista.

ERC-721 - je standard za kreiranje nezamenljivih tokena. Dozvoljava kreiranje ugovora koji mogu biti korišteni za kreiranje prepoznatljivih tokena (onih koji se izdvajaju, razlikuju jedan od drugog) sa različitim svojstvima.

Poznati primer ovoga je igrica CRYPTOKITTIES. Igrica koja omogućava skupljanje i uzgajanje digitalnih mačaka.

 

ERC-1155 - je sledeći korak u kreiranju nezamenljivih tokena. Standard dozvoljava kreiranje ugovora koji podržavaju i zamenljive i nezamenljive tokene i kreiran je od strane ENJIN - projekta fokusiranog na blokčejn baziranom gejmingu. U mnogim igricama kao sto su WOW, igrač može da poseduje nezamenljive i zamenljiveiteme.

Ovaj standard dozvoljava developerima da definišu zamenljive i nezamenljive tokene i odluče koliko ovih tokena treba da postoji. Osim CRYPTOKITTES, postoji još nekoliko popularnihNFT igrica, a to su GODS UNCHAINED i DECENTRALAND.

Decentraland je zanimljiv primer jer igrači mogu da kupe delove digitalne zemlje koji kasnije mogu biti preprodani ili biti korišteni kao prostor za oglašavanje.

Drugi primeri su: NFT marketi kao sto je Rarible, Superrare, Opensea.

Još jedna retka stvar koja moze biti predstavljena kao NFT su domain imena. Na primer eth naming servis - ens ili unstopable domains.

NFT mogu da budu poprilično skupi. Najskuplja kripto mačka prodata je za 600 Etrereuma.

Retki domeni, kao što je na primer exchange.eth mogu da vrede i po 500k dolara.

 

NFT U DEFI

 

Mogu da otključaju još vise potencijala za defi. Trenutno u defi, velika većina defi lending protokola su kolaterizirani. Jedna od najzanimljivih ideja je da se koriste NFT-s kao kolateral.

 

“Collateralization is when a borrower pledges an asset as a means for the lender to recoup their capital in the instance that the borrower defaults on the loan. Defaulting on a loan or any sort of debt obligation is when the borrower fails to pay back the loan according to the original agreement.”

 

To znači da mozemo da založimo komad umetnosti kao kolateral u zamenu za novac. Zvuči kul, ali postoji problem. U standardnoj pozajmljivanje-zaduživanje (lending-borrowing) platformi kao što je COMPOUND ili AAVE, vrednost isporučenog kolaterala može biti izmeren integracijom proroka cena. Oni skupljaju cene iz više likvidnih izvora, kao što su centralizovane i decentralizovane menjačnice.

Kada su u pitanju NFT-s, marketi za određene tokene su veoma verovatno nelikvidni.

Likvidnost se generalno odnosi na lakoću kojom se imovina može razmeniti za keš bez da utiče nacenu same imovine. Ova definicija ima dva aspekta; LAKOĆU - brzinu i napor koji su potrebni i CENU -proklizavanje ili razliku između očekivane cene ikrajnje cene, što čini otkrivanje cene varljivim.

Da razumemo ovaj problem bolje, zamslimo da je neko kupio kriptomačku za

10 ETH, ovaj NFT se kasnije koristi kao kolateral i zaduženik pozajmi 1750 DAI, pretpostavljajući da10 ETH vredi $3500 I ovaj NFT Ima 50% LTV (loan to value). Posle ovoga, ako niko nije voljan da kupi ovu kripto mačku, onda je market za ovaj NFT nelikvidan, ili čak nepostojeći. Jedino što možemo da pretpostavimo je da NFT i dalje ima vrednost od zadnje prodaje. Ovo naravno nije sigurna pretpostavka zato što se vrednost NFT može drastično menjati.

 

Zato menjačnice koje nude mogućnost kolaterala u NFT, koriste drugačiji model, a to je P2P - PEER TO PEER. U ovom modelu zaduženici mogu da ponude svoje NFT, a pozajmljivač može da bira koji od njih će da prihvati. NFT koji se koristi kao kolateral se čuva u escrow ugovoru.

 

Escrow ugovor

 

U najuopštenijem smislu, Escrow ili Ugovor o namenskom depozitu se može označiti kao teretni, dvostrani, kumulativni i neformalni pravni posao, gde se pored dve ugovorne strane sa međusobnim pravima i obavezama (najčešće kupca i prodavca), pojavljuje i treća strana koja pre izvršenja ugovora u ime i za račun druge dve ugovorne strane prima neki oblik imovine od jedne strane u depozit i upravlja njim do ispunjenja ugovornih obaveza suprotne strane, najčešće prodavca ili izvršioca usluge. Ako dužnik ne vrati pozajmicu zajedno sa interesom na vreme, NFT automatski ide pozajmljivaču. Kompanija koja koristiovaj model je NFTfi.

 

NFT-s mogu da predstavljaju i kompleksnije finansijske produkte kao što je osiguranje, obveznice.

 

Obveznica je finansijski instrument, odnosno dužnička hartija od vrednosti, kojom izdavač(dužnik) priznaje da ima finansijsku obavezu ka poveriocu (poverilac je stranka koja ima potraživanje za usluge druge strane. To je stranka kojoj se duguje novac. Prva strana je, uglavnom, pružila drugoj imovinu ili uslugu pod pretpostavkomm da će druga strana vratiti imovinu ili uslugu. Druga strana često se naziva dužnik ilipozajmljivač, prva strana naziva se poverilac, koji je zajmodavac imovine, usluge ili novca.)

 

 

Opcije su ugovori koji donosiocu daju pravo ali ne i obavezu, da ili kupi ili proda iznos nekog osnovnog sredstva po unapred određenoj ceni u ili pre isteka ugovora. Opcije se mogu kupiti kao i većina drugih klasa imovine sa brokerskim investicionimračunima.

 


YINSURE iz yearn.finance je dobar primer NFT primene u osiguravajućem prostoru. U YINSURE, svaki osiguravajući ugovor je prezentovan kao NFT koji takođe može biti trejdovan na nekom drugom marketu kao što je Rarible.

 


Govoreći o RARIBLE-u nedavno smo počeli viđati DEFI NATIVE koncepte kao što je liquidity mining (rudarenje likvidnosti) da bivaju korišteni kao nft projekti. Rarible na primer, je počeo da nagrađujekorisnike RARI tokenom za kreiranje, kupovanje iprodaju NFT na njihovoj platformi.

 


Sa preko $100 miliona vrednosti NFT-a trgovanih, od kojih je $6 miliona samo ovog meseca, NFT prostor je jedan od najbrže rastućih u kripto svetu.


PRETPLATI SE